Class 9

Grey Ferguson & Plough Ploughing Class.

Class 9